Audit, daně, účetnictví
Služby a poradenství pro Vás bez stresu a bez starostí
Audit
Povinnost auditu je dána zákonem o účetnictví, popř. dalšími zvláštními předpisy. Obecně platí, že povinnost auditu mají účetní jednotky, které překračují po dvě po sobě jdoucí období alespoň dvě (v případě akciových společností alespoň jedno) z následujících kritérií:
 • Výše netto aktiv – 40 mil. Kč
 • Výše obratu – 80 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců- 50
Pokud si nejste jistí, zda má Vaše účetní jednotka povinnost auditu, neváhejte se na nás obrátit.
V případě, že se rozhodnete nechat si audit provést naší společností, obdržíte služby nad rámec splnění povinností daných zákonem. Audit se snažíme vždy provádět s maximální přidanou hodnotou pro vlastníky společnosti. Naše činnosti jsou zpravidla průběžné, tzn., že upřednostňujeme spolupráci po celé auditované období, jsme tak společnosti k dispozici, abychom mohli posoudit případné problematické záležitosti již v době, kdy je sama společnost řeší. V rámci naší činnosti průběžně komunikujeme s finanční účtárnou společnosti a současně s jejím vedením. Svá zjištění z auditu otevřeně komunikujeme s vedením společnosti, a především s jejími vlastníky. Všímáme si odchylek od běžného stavu na všech úrovních podnikatelského procesu, i když přímo nesouvisí s finančním výkaznictvím a informujeme o nich vedení. Výstupem z auditu je kromě samotné zprávy auditora rovněž dopis vedení společnosti, jehož součástí je soubor doporučení ke zlepšení vnitřního kontrolního systému účetní jednotky tak, aby byl co nejvíce efektivní a současně eliminoval rizika podvodu ze strany zaměstnanců. Součástí dopisu vedení je rovněž výčet zjištění auditora, která neměla významný vliv na účetní závěrku účetní jako celek, nicméně do budoucna toto nelze vyloučit. Vedení účetní jednotky se tak dozví možnosti odstranění nesprávností dříve, než mohou ovlivnit stanovisko auditora.
Při provádění auditu se řídíme mezinárodními auditorskými standardy a příslušnými národními účetními standardy a zákonem o účetnictví. Respektujeme principy profesní intergrity, nezávislosti a etického chování zakotvené v Etickém kodexu přijatém Komovou auditorů české republiky. V rámci své činnosti se snažíme jednat s klienty co nejvíce diskrétně.
V rámci své činnosti jsme realizovali audity podnikatelských subjektů (výrobní společnosti, internetové obchody, obchodní společnosti, developerské společnosti, společnosti s majetkovou účastí státu), příspěvkových organizací i subjektů neziskového sektoru. Kromě statutárního auditu řádné či mimořádné účetní závěrky provádíme i další ověřovací služby, tj. např. následující:
 • Dobrovolné audity účetních závěrek dle požadavků klientů
 • Audity čerpání dotačních prostředků
 • Audity zahajovací rozvahy
 • Audity konsolidovaných účetních závěrek
 • Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí
 • Audity zahajovacích rozvah při podnikových kombinacích
 • Ověření konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, národní legislativy mateřských společností)
 • A další ověřovací služby vyžadované jinými právními předpisy
Naše práce je postavena na detailním plánování prací a orientaci na klíčové oblasti podnikatelských procesů. Přesné zacílení naší činnosti nám dává možnost provést audit s maximální efektivitou a co nejméně narušit běžný chod společnosti klienta. Snažíme se co nejcitlivěji přistupovat k práci zaměstnanců společnosti.Individuální přístup ke každému klientovi je samozřejmostí. Chápeme, že každý klient podniká ve vlastním specifickém obchodním prostředí a plánujeme proto naše auditní práce vždy s důrazem na respektování individuálních požadavků klienta. Vážíme si důvěry našich klientů. Naším cílem je budovat korektní a dlouhodobé vztahy fungující na principu spolehlivosti a otevřené komunikace.
Daně
V rámci našeho portfolia služeb nabízíme služby daňového poradenství certifikovaným daňovým poradcem, a to se specializací na daň z příjmu právnických osob. Zpracujeme daňová přiznání všeho druhu. V rámci své činnosti dále nabízíme následující služby:
 • Posouzení možností daňové optimalizace
 • Poradenství při založení společnosti
 • Daňové poradenství při zahájení podnikání
 • Ad hoc daňové poradenství k problémů definovaným klientem
Účetnictví
Nabízíme vedení účetnictví všech typů účetních jednotek, a to včetně zpracování mezd. V rámci vedení účetnictví zajišťujeme rovněž účetní a daňové poradenství pro co nejefektivnější řízení společnosti.

Samozřejmostí je na přání klienta vést účetnictví tak, aby v každém okamžiku informovalo vedení účetní jednotky o tom, jak si účetní jednotka stojí. Za tímto účelem nabízíme vedení účetnictví po zakázkách (střediscích, aj.) a v případě zájmu klienta mu nabízíme rovněž pomoc s ekonomickým řízením společnosti. Vykonáváme tak nejen činnosti finanční účetní, ale rovněž jakéhosi ekonoma či finančního kontrolora.

Účetnictví vedeme v programu POHODA s co nejvyšším využitím technologií, účtujeme v souladu s českým zákonem o účetnictví a prováděcími vyhláškami pro podnikatele, nestátní neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace.
Účetní a ekonomické poradenství
Nabízíme služby ad hoc účetního poradenství pro řešení neobvyklých účetních případů.
V rámci poskytování těchto služeb nabízíme dále např. následující služby:
 • Nastavení vnitropodnikových kalkulací
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic
 • Sestavení účetních závěrek všeho druhu včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu
 • Sestavení konsolidované účetní závěrky
 • Kontrola účetnictví
 • Poradenství při podnikových kombinacích jako fúze (sloučením a splynutím), rozdělení (rozštěpením, odštěpením a vyčleněním), převod jmění na společníka
 • Due diligence cílových společností